Latest Event Updates

Методика преподавания русского языка

Posted on Updated on

Методика преподавания русского языка-30 часов-2 кредита

Сроки проведения курсов: 3-21 октября

Начало- 3 октября

Окончание: 21 октября

Место проведения: 3.4

Время встреч: 14.30- 15.30

Тема 1․ Цели и задачи обучения учебному предмету- 1 час

Практическая работа 1.

Пользуясь документом «Հանրակրթության պետական չափորոշիչ» и «օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչներ» найти и опубликовать в блоге Цели и задачи обучения иностранному языку на 3-х ступенях обучения

Ответ:

Տարրական դպրոցում «Օտար լեզուներ» բնագավառի ուսուցման նպատակն է՝

 • Առնվազն երկու օտար լեզվից  լեզվական գիտելիքների կիրառման և հաղորդակցման հմտությունների և կարողունակությունների ձևավորումը,
 • Գրագետ, կապակցված գրավոր և բանավոր  պարզ խոսք  կազմելու, կարդալու, հասկանալու, վերարտադրելու հմտությունների ձևավորումը, 
 • Սեփական մտքերի, զգացմունքների, կարիքների և ցանկությունների մասին արտահայտվելու կարողությունների ձևավորումը, 
 • Սովորողների՝ տարբեր ձևաչափերով արդյունավետ համագործակցելու և հաղորդակցվելու  կարողությունների ձևավորումը,
 • Սովորողների՝  տրամաբանական, ստեղծագործական և քննական մտածողության պարզ հմտությունների և կարողությունների ձևավորումը, 
 • Այլ ազգերի, ավանդույթների, արժեքների նկատմամբ հետաքրքրության և հարգանքի ձևավորումը:

Հիմնական (միջին) դպրոցում «Օտար լեզուներ» բնագավառի ուսուցման նպատակն է՝

 • ԼԻԵՇ-ի B1 մակարդակին համապատասխան, օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը,
 • Կրթական տվյալ մակարդակին, թեմային և հաղորդակցական իրադրությանը համապատասխան լեզվական գիտելիքի (բառապաշար, քերականություն, ուղղագրություն,արտասանություն) զարգացումը,
 • Սովորողի առաջընթացի ինքնագնահատման հմտությունների զարգացումը՝ համեմատելով իր գիտելիքը և կարողությունները տարբեր փուլերում,
 • Նախկին ձեռքբերումների և սեփական սխալների հիման վրա  սովորելու կարողությունների զարգացումը,
 • Սովորողի՝ հասարակության մշակութային և լեզվական բազմազանությունը գիտակցելու և արժևորելու կարողությունների զարգացումը,
 • Քաղաքացիական գիտակցություն դրսևորելու կարողությունների և հմտությունների զարգացումը,
 • Սովորողների մոտ ազգային և համաշխարհային մշակույթների հանդեպ հետաքրքրության սերմանումը։

Միջնակարգ (ավագ) դպրոցում «Օտար լեզուներ» բնագավառի ուսուցման նպատակն է՝

 • Ժամանակակից բազմալեզու և բազմամշակույթ աշխարհում հաղորդակցվելու և գործելու ունակ, տարբեր լեզուների տիրապետող անձի ձևավորումը,
 • ԼԻԵՇ-ի առնվազն B1 կամ B2 մակարդակի օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը,
 • Ընդարձակ զեկուցումներ, դասախոսություններ հասկանալու, փաստարկների բարդ շղթային հետևելու կարողունակության զարգացումը,
 • Ժամանակակից խնդիրների վերաբերյալ հոդվածներ և գրավոր զեկուցումներ ընթերցելու և հասկանալու կարողունակության զարգացումը,
 • Լեզուն կրողների հետ բավականին սահուն, հանպատրաստից, քննականորեն և հիմնավորված գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու կարողունակության զարգացումը,
 • Օտար լեզվով հաղորդակցումը որպես աշխարհճանաչման, ինքնաճանաչման և այլ մշակույթների ճանաչման հիմնական գրավականի ընկալման սերմանումը, 
 • Օտար լեզվի դասերի ընթացքում ժողովրդավարական մշակույթի կարողունակությունների զարգացումը։

Тема 2․  Осуществление групповой работы в процессе обучения учебному предмету- 3 часа

Скажу несколько слов по поводу статьи Жанны Акопян » Вместе интересней. Совместные учебные проекты«. Наши ученики знают ( в большинстве) не только своих одноклассников, а всех, кто составляет большое сообщество себастийцев. Сказанное мною в равной степени относится и к учителям: для того, чтобы обучение в школе было успешным, очень важно работать в команде единомышленников. Поэтому здорово, когда возле нас команда, которая поддерживает наши идеи. В нашем образовательном комплексе работает много интересных, творческих людей, причем это как педагоги со стажем, так и молодые кадры, недавно пришедшие в школу. Есть желание вместе поработать, создать совместный проект, поделиться идеями и совместно найти решения для его осуществления. Так и стали популярны в нашем комплексе совместные проекты: как предметные проекты для учащихся разных возрастов, так и межпредметные проекты. Бесспорно, сотруднические проекты способствуют  тому, что себастийцы разных возрастов лучше узнают друг друга, а  учителя-предметники имеют возможность увидеть и оценить уровень языкового владения, у них могут возникнуть новые идеи совместных проектов. ”. Учитель рассказывает, что примером интересного и красочного сотруднического проекта явился проект под названием  «Сказочный переполох»   ( совместная работа русиста из Южной школы с преподавателем колледжа Мариам Калантарян). В качестве педагогов выступили студенты 1-го курса колледжа. В основу проекта вошли русская народная сказка «Репка» и сказка Туманяна «Бесхвостая лиса». Сначала студентки колледжа познакомились с первоклассниками, задавали им вопросы, потом пересказали сказку «Бесхвостая лиса». Ученики 1-ого класса представили постановку сказки «Репка», а студентки колледжа прeдставили постановку сказки Туманяна  «Бесхвостая лиса». 

Групповая работа в классе- вообще вещь уникальная. …..Совместная работа  способствует развитию самостоятельности и чувству ответственности. Каждый становится ответственным за свою часть общего дела, которую за него никто не сделает, и это также способствует сплочению учащихся.  Кажется, они уже стали единой компанией, несмотря на то, что  в этом проекте- ученики из трех классов. Меняется и роль педагога. Учитель берет на себя роль организатора совместной деятельности, консультанта  по решению поставленной задачи, добыванию необходимых знаний и информации из различных источников, а также эксперта, который дает четкий анализ результатов выполненного проекта.

Из моего опыта: создание учебных ситуаций:

Рассказывать истории очень интересно, особенно если речь идет об учителе. Учащиеся хотят узнать больше об их учителе. Поэтому подача любого материала подобным образом обречена на успех. Таким образом, новые языковые моменты представляются и отрабатываются в разных ситуациях.

Ситуация 1

Задача состоит в том, чтобы представить и личные окончания глаголов настоящего время, их правильное использование в речи.

Учитель: «У меня есть подруга. Вот ее фото. Сейчас она живет в Москве.  Недавно она написала мне, что приедет в мой город в следующем месяце. Она прибывает 18 марта, и я встречаюсь с ней в аэропорту. Подруга остановится у меня. Она хочет осмотреть достопримечательности. Я думаю, что мы отлично проведем время. Я уже сейчас думаю, куда мы можем пойти.  Моя подруга предпочитает джаз, поэтому я поведу ее в клуб, где она послушает хорошую музыку. Кстати, а какую музыку предпочитаете вы?

На примере этого небольшого текста делается вывод об использовании форм глагола в соответствии с лицом.

Ситуация 2.

 При прохождении форм прошедшего времени можно использовать любой отчетный материал со школьного сайта, например, статью об экскурсиирепортаж с выставки или о встрече с интересными людьми. Возьмем как пример фототчет о летних работах в Аратесе. Здесь можно изучить целый спектр глаголов, связанныхс темой “ работа” и не только: косить, собирать, ремонтировать, чинить, прибивать,поддерживать, носить, переносить, готовить, придумать, отдыхать, прерывать, устать, терпеть, потеть, шутить, помогать, обедать, танцевать.

Участники рассказывают, остальные задают вопросы. Урок проходит живо и интересно, создается атмосфера творчества и креативности. Незаметно для себя учащиеся осваивают и лексический, и грамматический материал урока. Одновременно формируются и совершенствуются лексико-грамматические навыки, фонетические, навыки аудирования и говорения. Все эти аспекты взаимосвязаны между собой.

Тема  3․Организация практической, проектной работ на уроках предмета » русский язык»- 5 часов

Проект «100 тысяч “почему”

Posted on

Участники проекта: учащиеся 7 класса

Сроки проекта: 10-17 октября

Ход проекта:

Просмотреть ресурс

Выбрать, поместить в блог и подготовить к пересказу в классе информацию  со страницы “ Вопрос-ответ” с сайта

Придумайте и запишите по 3 вопроса, начинающиеся с “ Почему…”, которые вы бы задали вашим родителям, затем 3 вопроса с “ почему” учителям и 3 вопроса с “ почему” друзьям ( итого 9 вопросов).

Вопросы, которые предназначены для родителей, задайте родителям их ответы поместите в блоге.  

17-й осенний слет: 3-28 октября

Posted on Updated on

3-20 октября

Читательский проект » Цветаевские чтения. Сквозь века»- 8-9 класс, группа по выбору 10-12 кл.

Проект «100 тысяч “почему”- 7 класс

23-28.10

ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորում․ հետազոտական աշխատանքների հրապարակում

Աշխատակարգը

 • 9-9։15՝ ընդհանուր պարապմունքներ
 • 9։15-13։30՝ պարապմունքներ հրապարակված աշխատակարգերով
 • 14։00-15։00՝ հաղորդումներ, քննարկումներ, կլոր սեղաններ

Проект » Цветаевские чтения. Сквозь века»

Posted on Updated on

Участники проекта: ученики 8-9 классов

Сроки проекта: 17-й осенний слет

8 октября 2022 года исполнится 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой — русского поэта, прозаика, драматурга.

Цель проекта: ознакомить учащихся с творчеством, литературным и философским значением произведений М. Цветаевой, рассмотреть влияние эпохи на творчество, проследить актуальность посланий Цветаевой

Читать далее…

Տարիքային հոգեբանություն

Posted on Updated on

Առարկայի դասավանդման ժամաքանակն ու կրեդիտը՝ 10 ժամ, 1 կրեդիտ

Թեմա 1․ Սովորողի   հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները տարիքային տարբեր շրջաններում

Ըստ տարիքային փուլերի կկազմենք  հոգեկան գործընթացների զարգացման աղյուսակներ

Աղյուսակ

Читать далее…

 Համընդհանուր ներառում

Posted on Updated on

վերապատրաստող՝ Լուսինե Ալեքսանյան, 10 ժամ, 1 կրեդիտ

Սկիզբը՝ 15։00, ավարտը 16.00

Թեմա 1. Ներառական կրթության փաստահենք ընկալում: Ներառական կրթության իրավական կարգավորումներ:

Ուսումնասիրության նյութեր

Ծանոթանալ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի ուսուցման կազմակերպման կարգին, գրել նկատառումներ

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի ուսուցման կազմակերպման կարգ

Читать далее…

Руководство исследовательскими работами в старшей школе

Posted on Updated on

1.Артенян Давид, 11 класс- — » Язык рекламы»

2.Анна Мирзоян, 10 класс- » Безумие как сквозная тема в рассказах М. Булгакова»

3.Сирануш Варданян, 12 класс- «Способы изучения  иностранного языка с помощью интернета»

4.Нина Арутюнян,10 класс- -«Заимствованные слова — благо или ущерб для современного русского языка»

5.Баграт Ханбабян, 10 класс— — » Язык рекламы»

6.Микаел Степанян, 12 класс- 11 класс- — » Язык рекламы»

7.Тигран Амбарян, 11 класс- » Язык рекламы»

8.Самвел Дохоян, 12 класс- «История происхождения русской фамилии»

9.Давид Епремян, 10 класс «История происхождения русской фамилии»

10.Микаел Бабуджян, 12 класс-«История происхождения русской фамилии»

11.Ваге Арутюнян, 12 класс- » Язык рекламы»

1-я встреча: 22.09, 14.30. кабинет 3.5— планирование работы, требования к исследовательской работе

2 встреча: 27.09, 13.40-14.20, кабинет 3-5- обсуждение насчет выбора темы

октябрь- работа над содержанием темы, первые наброски, выбор используемой литературы

ноябрь- обсуждение, доработка работы

декабрь- техническое оформление, окончательный вариант работы

Mое мнение по поводу новой программы по иностранному языку для 5 класса

Posted on Updated on

Обучение русскому языку как иностранному согласно данной программе подразумевает использование aутентичных, поэтических и прозаических текстов на занятиях, что даёт учащимся
возможность познакомиться с культурой, историей, традициями и самобытностью
русского народа. Ознакомление с этими реалиями актуальны как на начальном, так и
на продвинутом этапе обучения, что обеспечит расширение лингвокультурологического
кругозора учащихся. Это правильно, на этом построено и наше проектное обучение. С точки зрения методики преподавания иностранного языка необходимо развитие всех видов речевой деятельности и формирование языковых навыков. Все это предусматривается Стандартом и на это направлена программа. В нашей программе также определены следующие виды работы на уроке:

 • обобщающая беседа по изученному материалу;
 • виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой
 • составление учащимися авторского текста в различных жанрах ( в том числе медиапродуктов)
 • участие в дискуссии;
 • работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации.

Тем для изучения мало, они ограничены. Думаю, что в 5 классе круг интересов ребенка намного шире, их можно добавить. Учебный материал в нашей программе вводится в виде диалогов, отражающих ситуации повседневной жизни. Не виден проектный метод, на говорится о медиаобразовании, использовании медиа в обучении. Основным стерженем программы , как и прежде, остается, грамматический стержень. Не определены виды учебных занятий, формы организации обучения, методы и технолог. На уроке в 5 классе используется и аудирование, просмотр и обсуждение некоторых мультфильмов, фильмов, передач. В нашей программе  учащиеся осваивают и моделируют различные виды речевых жанров и коммуникации, участвуют в развивающих языковых играх. Программа нацеливает ученика на самостоятельную творческую работу, выполнение оригинальных исследовательских заданий, проектов, презентаций, фильмов.

Ընդհանուր մասնագիտական զարգացում. Դիրքորոշում և արժեք

Posted on Updated on

Ժամաքանակը՝ 10 ժամ,Կրեդիտներիքանակը՝ 1 կրեդիտ

Թեմա 1, 4 ժամ, երկու հանդիպում

Ժողովրդավարական մշակույթի կարողունակությունների «դիրքորոշում» և «արժեք» բաղադրիչները։

Արժեքներ՝ ժողովրդավարություն, օրենքի և իրավունքի գերակայություն, արդարությունը

Առաջին պարապմունք

Կարդացեք «Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ ժողովրդական մշակույթի համար» փաստաթղթի 1-7-րդ գլուխները:

Երկրորդ պարապմունք՝ տեքստային մշակում։

Օգտվելով «Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ ժողովրդական մշակույթի համար» փաստաթղթից՝ շարադրեք՝ ինչպե՞ս եք հասկանում ներքոնշյալ արտահայտությունները և գրե´ք Ձեր հիմնավորված վերաբերմունքը դրանց մասին:

Читать далее…