Պարտադիր ատեստավորման համար վերապատրաստում 2022

Отчет о проведенном курсе «Методика преподавания предмета» повышения квалификации для обязательной аттестации учителей

Posted on Updated on

Методика преподавания русского языка-30 часов-2 кредита

Сроки проведения курсов: 3-28 октября

Начало- 3 октября

Окончание: 28 октября

Место проведения: кабинет 3-4 старшей школы

Время встреч: 14.30-15.30

Читать далее…
Реклама

Исследовательская работа “Осуществление проектов на основе школьных праздников, сотруднические проекты как педагогический эксперимент по русскому языку”.

Posted on Updated on

Исследовательская работа Жанны Акопян

Образовательный комплекс “Мхитар Себастаци”

Центр переподготовки учителей для обязательной аттестации

раздел “ ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ”

Тема “Осуществление проектов на основе школьных праздников, сотруднические проекты как педагогический эксперимент по русскому языку”.

Работу выполнила: Акопян Жанна Альбертовна, учитель русского языка

Преподаваемый предмет: русский язык

Руководитель работы: Ганджалян Юра

Ереван 2022

Содержание

  1. Введение ………………………………………………………………. ………….3
  2. Основная часть …………………………………………………………………….4
    1. Принципы организации преподавания иностранного языка в соответствии со школьными праздниками, традиционными днями…………………………4

2.2Опыт сотруднических проектов в преподавании иностранных языков …14

  • Выводы……………………………………………………………………………….21
  • Источники исследования ………………………………………………………….22

Введение

Читать далее…

Методика преподавания русского языка

Posted on Updated on

Методика преподавания русского языка-30 часов-2 кредита

Сроки проведения курсов: 3-21 октября

Начало- 3 октября

Окончание: 21 октября

Место проведения: 3.4

Время встреч: 14.30- 15.30

Тема 1․ Цели и задачи обучения учебному предмету- 1 час

Практическая работа 1.

Пользуясь документом «Հանրակրթության պետական չափորոշիչ» и «օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչներ» найти и опубликовать в блоге Цели и задачи обучения иностранному языку на 3-х ступенях обучения

Читать далее…

Տարիքային հոգեբանություն

Posted on Updated on

Առարկայի դասավանդման ժամաքանակն ու կրեդիտը՝ 10 ժամ, 1 կրեդիտ

Թեմա 1․ Սովորողի   հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները տարիքային տարբեր շրջաններում

Ըստ տարիքային փուլերի կկազմենք  հոգեկան գործընթացների զարգացման աղյուսակներ

Աղյուսակ

Читать далее…

Ընդհանուր մասնագիտական զարգացում. Դիրքորոշում և արժեք

Posted on Updated on

Ժամաքանակը՝ 10 ժամ,Կրեդիտներիքանակը՝ 1 կրեդիտ

Թեմա 1, 4 ժամ, երկու հանդիպում

Ժողովրդավարական մշակույթի կարողունակությունների «դիրքորոշում» և «արժեք» բաղադրիչները։

Արժեքներ՝ ժողովրդավարություն, օրենքի և իրավունքի գերակայություն, արդարությունը

Առաջին պարապմունք

Կարդացեք «Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ ժողովրդական մշակույթի համար» փաստաթղթի 1-7-րդ գլուխները:

Երկրորդ պարապմունք՝ տեքստային մշակում։

Օգտվելով «Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ ժողովրդական մշակույթի համար» փաստաթղթից՝ շարադրեք՝ ինչպե՞ս եք հասկանում ներքոնշյալ արտահայտությունները և գրե´ք Ձեր հիմնավորված վերաբերմունքը դրանց մասին:

Читать далее…

Հետազոտական աշխատանքի սկզբունքներ

Posted on

ա. թեման «Օտար լեզվի օրացուցային տոները, համագործակցային նախագծերը՝ կրթական փորձառություն»

բ.  ժամաքանակը՝  5 ժամ

գ. կրեդիտների քանակը՝  3 կրեդիտ

դ. ղեկավարի անունը Յուրա Գանջալյան

Գնահատում

Posted on Updated on

5.09-9.09

Վեռապատրաստող Գևորգ Հակոբյան

15 ժամ, 1 կրեդիտ

դասացուցակ՝

5.09-15.00-16.00

6.09- 15.00-16.00

7.09- 15.00- 16.00

8.09- 15.00- 16.00

9.09- 16.00-16.30

Читать далее…

Տեղեկատվական և հաղորդակացական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում

Изображение Posted on Updated on

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում (20 ժամ, 1 կրեդիտ)

Վերապատրաստող՝ Նվարդ Սարգսյան

վայրը՝ ավագ դպրոց , կենտրոնական ընթերցասրահ.

դասացուցակ՝

օգոստոսի 29-ին 15։00-19։00

օգոստոսի 30-ին 15։00-19։00

օգոստոսի 31-ին 15։00-19։00

սեպտեմբերի 1-ին 15։00-19։00

սեպտեմբերի 2-ին 15։00-19։00

Ատեստավորման մոդուլ

Читать далее…

«Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն»

Posted on Updated on

Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն բաղադրիչ, 10 ժամ,  1 կրեդիտ

Պարապմունքների սկիզբը՝ ժ. 15:00, ավարտը ՝ 17.00

վայրը՝ ավագ դպրոց , 3-1

դասացուցակ՝

օգոստոսի 23-ին 15.00-15.40

օգոստոսի 24-ին 15.00-15.40

օգոստոսի 25-ին 15.00- 15.30

օգոստոսի 26-ին 15.00- 15.30

Դասընթացի ծրագիր

Читать далее…